Denk Als Een Trader hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. In deze Privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom uiterst zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Denk Als Een Trader houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), de nieuwe Europese privacywet die van kracht is sinds 25 mei 2018.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, waarbij deze doelen en het type van verwerkte persoonsgegevens beschreven zijn in deze Privacyverklaring
 • de verwerking van de persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren

Verantwoordelijke voor de verwerking

Als Denk Als Een Trader zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens. Indien je na het doornemen van onze Privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 • Denk Als Een Trader
 • Pastoriestraat 24
 • B-1755 Gooik
 • Email: info@denkalseentrader.be
 • Telefoon: +32 54 56 84 50

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

 • je de download link van het gratis boek te bezorgen
 • je de gratis e-mail cursus te kunnen bezorgen
 • je uit te nodigen, je in te schrijven en je te laten deelnemen aan onze activiteiten
 • je te informeren als een nieuw artikel verschijnt op de blog
 • je op de hoogte te houden van nieuwe producten en diensten
 • je nieuwsbrieven, direct marketing mails, thematische mailings en uitnodigingen te sturen
 • je indien nodig te kunnen bellen of mailen om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • je betaling te kunnen verwerken
 • jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • jouw surfgedrag over verschillende websites te analyseren waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte
 • je persoonsgegevens te verwerken als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. De inschrijving op onze nieuwsbrief of andere e-mail communicatie kan je als klant steeds zelf beheren door je uit te schrijven voor alle verdere communicatie. Op onze website gebruiken we ook cookies. Meer informatie hierover vind je in ons cookiebeleid.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Denk Als Een Trader verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken.

 • voornaam en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mail adres
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een formulier in te vullen op onze website, in schriftelijke communicatie of via telefoon
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • IP adres, internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Denk Als Een Trader heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@denkalseentrader.be, dan verwijderen wij deze informatie.

Delen van persoonsgegevens met derden

Denk Als Een Trader verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving (website hosting, email,…)
 • het verzorgen van de IT-infrastructuur (servers, netwerk,…)
 • het verzorgen en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen
 • het verwerken van betalingen via de webshop

Mogelijk zijn deze derden gevestigd buiten de Europese Unie.

Met deze partijen maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek persoonsgegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven.

Verwerking van/voor derden

Betalingen via de webshop verlopen via een externe payment service provider. Financiële gegevens die u bij aankoop op de webshop ingeeft, worden echter uitsluitend door deze externe payment service provider verwerkt. Deze gegevens worden niet gedeeld met Denk Als Een Trader en worden dan ook niet door Denk Als Een Trader verzameld of verwerkt.

Voor elke verwerking door derden sluiten wij telkens een verwerkersovereenkomst met deze derde partij en garanderen wij een even veilige en strenge behandeling van de gegevens. In dit geval verwerken we de persoonsgegevens ook enkel voor de desbetreffende activiteit en niet voor eigen doeleinden.

Tools voor sociale media

Op onze website bieden wij sociale media tools waaronder zogenaamde plugins aan van aanbieders van sociale media zoals Facebook, LinkedIn en Twitter, e.a. Wanneer je van deze sociale media tools gebruik maakt, deel je bepaalde persoonsgegevens met je vrienden en met de aanbieders van deze sociale media platformen. Deze activiteiten, waarbij gegevens worden uitgewisseld, zijn onderworpen aan het privacybeleid van de betreffende aanbieder. Voor meer informatie hierover kan je terecht op de website van de betreffende sociale media platformen. Het delen van gegevens via dergelijke platformen valt geheel onder je eigen verantwoordelijkheid en Denk Als Een Trader kan dienaangaande op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

Geautomatiseerde besluitvorming

Denk Als Een Trader neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Er worden dus geen autonome besluiten genomen door computerprogramma’s of computersystemen zonder dat daar een medewerker van Denk Als Een Trader tussen zit.

Bewaartermijn

Denk Als Een Trader bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij.

Beveiliging van de gegevens

Denk Als Een Trader neemt de bescherming van jouw gegevens ernstig en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hogervermelde contactgegevens of via info@denkalseentrader.be.

Wij nemen verder alle passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, waaronder:

 • we hanteren een wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • we zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • we maken backups van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • we testen en evalueren regelmatig onze genomen maatregelen
 • elke medewerker werd uitgebreid geïnformeerd over het belang van de bescherming van je persoonsgegevens

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of, in bepaalde gevallen, verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben.

Bovenaan deze Privacyverklaring staat hoe je contact met ons kan opnemen. Om je identiteit te controleren, vragen wij je om een kopie van je identiteitskaart mee te sturen. We raden je aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens of een deel hiervan door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jou of in jouw directe opdracht ook aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact op te nemen via info@denkalseentrader.be. Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Toestemming en wijzigingen

Door loutere mededeling van je gegevens via onze website verklaar je akkoord te gaan met de volledige inhoud van ons privacybeleid zoals uiteengezet in huidige Privacyverklaring en met de verwerking van je persoonsgegevens conform deze Privacyverklaring.

Denk Als Een Trader kan zijn Privacyverklaring ten alle tijde wijzigen. Van deze mogelijke wijzigingen doen we niet altijd een aankondiging op onze website.

De laatste wijziging gebeurde op 23 juli 2018.