De informatie op deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve en educatieve doeleinden en mag geenszins worden opgevat als enige vorm van (beleggings)advies. Wij bemiddelen niet in financiële producten en geven geen beleggingsadvies. We wijzen u er dan ook op dat u en u alleen zelf verantwoordelijk bent voor uw handelingen op de beurs.

Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee. Beleg daarom nooit met geld dat u niet kunt missen. In het verleden behaalde resultaten bieden geen enkele garantie voor de toekomst. Beleggen in afgeleide financiële producten zoals CFD’s brengt meer risico’s met zich mee dan gewone aandelen en is bedoeld voor ervaren beleggers. In sommige gevallen kunt u zelfs meer verliezen dan uw initiële inleg.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg door ons samengesteld. Desondanks kan het voorkomen dat deze onvolledig of onjuist is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade die geleden wordt door het gebruik van informatie op deze website.

Verwijzingen en hyperlinks naar externe websites zijn louter bedoeld ter informatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites en aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade opgelopen door het gebruik van deze sites. Hoewel de informatie over externe websites met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan het voorkomen dat deze onvolledig of niet (meer) juist is.

De informatie op deze website is indicatief en dient uitsluitend voor informatiedoeleinden. De informatie kan niet worden aangemerkt als enige vorm van advies in het algemeen noch van enige vorm van beleggingsadvies in het bijzonder. De informatie is geen aanbieding of uitnodiging tot het handelen in financiële instrumenten of gebruik te maken van de diensten van Denk Als Een Trader of derden. Rechtshandelingen en beslissingen die een gebruiker op basis van deze gegevens verricht zijn voor eigen rekening en risico.

Denk Als Een Trader besteedt aan de totstandkoming van de website de uiterste zorg en deze wordt naar best vermogen op geregelde tijdstippen bijgewerkt met inbegrip van deze disclaimer. De gebruiker wordt niet op de hoogte gesteld van deze bijwerkingen. Behoudens in geval van opzet, kan Denk Als Een Trader niet aansprakelijk gesteld worden indien de op deze website aangeboden informatie niet juist, volledig of actueel is, of voor schade als gevolg van wijzigingen of voor de beëindiging van de website.

De informatie op deze website is deels afkomstig van derden. Wanneer Denk Als Een Trader gegevens van derden ter beschikking stelt op de website, vermeldt zij daarbij de bron of hyperlink. De juistheid en betrouwbaarheid en actualiteit van gegevens van derden is niet door Denk Als Een Trader geverifieerd. Behoudens in geval van opzet, aanvaardt Denk Als Een Trader geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud en het gebruik van deze gegevens.

Denk Als Een Trader draagt de grootst mogelijke zorg voor het deugdelijk functioneren van de website. Denk Als Een Trader kan echter niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert noch dat deze te allen tijde beschikbaar is. De kosten van de connectie met deze website en van communicatiekosten zijn ten laste van de gebruiker.

Denk Als Een Trader wijst gebruiker erop en de gebruiker accepteert, dat het (mobiele) internet niet altijd een geheel betrouwbare voorziening is voor de overdracht en toegang tot informatie. Denk Als Een Trader sluit derhalve verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte, immateriële of gevolg schade met inbegrip van gederfde winst die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • virussen of overige gebreken aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het Gebruik van deze website
  • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Denk Als Een Trader of aan gebruiker wordt gezonden
  • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze website
  • de werking of het niet-beschikbaar zijn van telecommunicatie en/of (mobiele) internetverbinding
  • misbruik van deze website
  • verlies van gegevens
  • het downloaden of gebruiken van software die via de website beschikbaar wordt gesteld
  • aanspraken van derden in verband met gebruik van de website

Denk Als Een Trader biedt deze website aan vanuit België en staat er niet voor in dat deze informatie ook in het buitenland te gebruiken is. Indien de gebruiker deze website vanuit het buitenland gebruikt, draagt de gebruiker de volledige verantwoordelijkheid voor de naleving van geldende lokale wetgeving.